fbpx

Όροι Χρήσης

Η πλοήγηση στον διαδικτυακό χώρο «https://www.upd8.gr/» καθώς και στις ειδικότερες υπηρεσίες που προσφέρονται στους χρήστες του, υπόκειται στους παρακάτω όρους χρήσης:

Α. Γενικά

Α.1 Ο παρών ιστότοπος δημιουργήθηκε από την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΠΝΤΕΙΤ Ε.Ε», με το διακριτικό τίτλο «UPD8.GR» που εδρεύει στη Ρόδο, με e- mail επικοινωνίας info@upd8.gr και τηλ: 22410 61607 (στο εξής: η Εταιρεία), η οποία είναι και ο διαχειριστής της. Η χρήση του ιστότοπου «https://www.upd8.gr/» διέπεται από τους παρόντες γενικούς όρους, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά, καθώς η χρήση του ιστοτόπου συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα ανάπτυξης Cloud εφαρμογών, ψηφιακής διαχείρισης και λειτουργίας επιχειρήσεων, .
Α.2 Η πλοήγηση στον διαδικτυακό χώρο και η χρήση υπηρεσιών που προσφέρονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των παρόντων όρων χρήσης, όπως περιλαμβάνονται στο παρόν κείμενο. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης του παρόντος, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστοτόπου.
Α.3 Η πλοήγηση του χρήστη στον διαδικτυακό χώρο και η χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών, πρέπει να πραγματοποιείται μόνο για νόμιμους σκοπούς και με νόμιμο τρόπο και σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες χρήσης.
Α.4 Ο χρήστης του διαδικτυακού χώρου οφείλει κατά την αλληλεπίδρασή του με αυτόν να απέχει από κάθε ενέργεια κακόβουλης χρήσης των λογισμικών και των συστημάτων του, από κάθε απόπειρα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε σύστημα ή υποσύστημα του λογισμικού και από κάθε ενέργεια ταυτοποίησης – εισόδου στις υπηρεσίες του ιστότοπου χωρίς εξουσιοδοτημένη χρήση των στοιχείων πρόσβασης.
Α.5 Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά και οργανωτικά, για να εξασφαλίσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την ακρίβεια των πληροφοριών που αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο και το συνεχές και απρόσκοπτο της λειτουργίας του, χωρίς να μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη πληρότητα, ορθότητα ή συνέχεια της λειτουργίας της δομής. Αλλαγές στο περιεχόμενο των αναρτημένων πληροφοριών και δεδομένων των βασικών ιστοσελίδων υποδοχής ή σε ειδικότερες υπηρεσίες του λογισμικού του διαδικτυακού τόπου, μπορούν να λαμβάνουν χώρα ανά πάσα στιγμή, χωρίς κάποια ενεργητική ενημέρωση των χρηστών.
Α.6 Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών αυτού από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτού, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτού, από αστοχίες ή παραλείψεις σε αυτόν, ανεξαρτήτως αιτίας όπως ενδεικτικά αστοχίες τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή ποιότητας σύνδεσης στο διαδίκτυο, που βρίσκονται στη σφαίρα επιρροής του χρήστη ή του τρίτου παρόχου υπηρεσιών προς το χρήστη.

Α.7 Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του ιστοτόπου, καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχεται τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.

Β. Δικαιώματα Πνευματικής ιδιοκτησίας

Β.1 Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου www.upd8.gr, που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια κ.λ.π. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη του παρόντος ιστοτόπου και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Ο ιστότοπος www.upd8.gr διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού. Όσον αφορά στα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (π.χ. συνεργαζόμενων ιστοσελίδων, μελών ή εταιριών), η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους.

Β.2 Η Εταιρεία διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα χρήσης καθώς και τους τίτλους ιδιοκτησίας αναφορικά με το περιεχόμενο, όλα τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού, καθώς και το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων και λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που άπτονται αυτού. Απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση (download), μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου της Εταιρείας και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

Β.3 Το περιεχόμενο ιστοτόπου www.upd8.gr διατίθενται στους επισκέπτες/ χρήστες της για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση του διαχειριστή του ως άνω ιστοτόπου.

Β.4 Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος ιστοτόπου www.upd8.gr και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Β.5 Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το info@upd8.gr ή admin@upd8.gr.

Γ. Περιορισμός και αποποίηση Ευθύνης

Γ.1 Η Εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Κατά συνέπεια αποκλείεται η δημιουργία οποιασδήποτε υποχρέωσης συναλλακτικής πίστης ή πρόνοιας και θεμελίωση ευθύνης για την εμπιστοσύνης που δείχνουν οι χρήστες στο περιεχόμενό της.

Γ.2 Η www.upd8.gr, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, η www.upd8.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα της ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση η Εταιρεία.

Γ.3 Περαιτέρω ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι δεν επιτρέπεται να εκθέτει ως σχόλιο ή απάντηση περιεχόμενο απρεπές, ενοχλητικό, προσβλητικό, ανήθικο, χυδαίο, παραπλανητικό, παράνομο σε διαδικτυακούς χώρους της Εταιρείας. Σε περίπτωση παραβίασης αυτού του όρου θα φέρει την ευθύνη αποκατάστασης της, περιουσιακής ή μη, ζημίας των τρίτων που βλάφθηκαν από την συμπεριφορά του. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για αντίστοιχες τέτοιου είδους παράνομες και προσβλητικές συμπεριφορές τρίτων χρηστών απέναντι στον χρήστη.

Δ. Monitoring

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει, να απενεργοποιήσει ή να θέσει σε αναστολή τον λογαριασμό οποιουδήποτε χρήστη, ή να αρνηθεί την πρόσβαση στην εφαρμογή. Επίσης μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της εφαρμογής. Αυτό γίνεται ιδίως στις περιπτώσεις που η Εταιρεία κατά την κρίση της διαπιστώνει ότι έχει γίνει παραβίαση των όρων χρήσης της εφαρμογής ή έχει δημιουργηθεί ή πρόκειται να δημιουργηθεί ρίσκο για την εφαρμογή ή έκθεση αυτής σε πραγματικό ή νομικό κίνδυνο ή υφίστανται ή πρόκειται να προκύψουν τεχνικά προβλήματα στην εφαρμογή.

Ε. Δικαίωμα άρνησης της εγγραφής ή διακοπής της εγγραφής

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή χρήστη στην εφαρμογή ή την συνέχιση της χρήσης αυτής οποιαδήποτε στιγμή. Επιπλέον μπορεί να ελέγχει ή απενεργοποιεί τον λογαριασμό του χρήστη αλλά και να επιτρέπει ή αποκλείει την πρόσβαση του σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της εφαρμογής. Λήξη της πρόσβασης στην εφαρμογή γίνεται ιδίως στις περιπτώσεις που α) υφίσταται παραβίαση των όρων χρήσης της εφαρμογής β) η χρήση της εφαρμογής γίνεται με τρόπο που εκθέτει αυτήν σε πραγματικό ή νομικό κίνδυνο γ) υφίστανται τεχνικά ή άλλα προβλήματα της εφαρμογής.

 

ΣΤ. Χρήση συνδέσμων σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων (links)

ΣΤ.1 Η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links), των οποίων κάνει χρήση μετά από σχετική άδειά τους. Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών της Εταιρείας, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκειται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων ή της πολιτικής προστασίας δεδομένων τους από τον διαχειριστή της Εταιρείας, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης του Εταιρείας αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

ΣΤ.2 Σε περίπτωση κοινοποίησης προσωπικών δεδομένων χρηστών από κακόβουλο χρήστη κατά παράβαση της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας μας η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τις περαιτέρω αυτές επεξεργασίες.

Ζ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ζ.1 Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του ιστοτόπου και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. 

Ζ.2 Η Εταιρεία έχει ως πάγια επιδίωξη, οι οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν ενδεχομένως από τη χρήση του ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που ως χρήστης/μέλος εντοπίσετε κάποιο προβληματικό στοιχείο στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα τον διαχειριστή της ιστοσελίδας στο admin@upd8.gr.

Ζ.3 Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του ιστοτόπου από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Ρόδου.

Ζ.4 Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή του ιστοτόπου παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση admin@upd8.gr.